Bytové družstvo

Výtahy Bříza

Vyproštění: 777 906 509

777 922 601

Tel: 602 106 164

Bytoservis s.r.o.

Non-stop havárie

Mobil: 605424242

Úřední hodiny

úterý, 18:30 - 19:00

Orgány družstva

Orgány družstva

Členská schůze

Nejvyšší orgán družstva, kde uplatňují členové své právo rozhodovat o záležitostech družstva. Jednání členské schůze svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů družstva nebo kontrolní komise.

Statutární orgán - představenstvo

Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda družstva nebo zmocněnec vykazující se plnou mocí družstva.Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo vždy předseda nebo místopředseda družstva a jeden další člen představenstva.

Kontrolní komise družstva

Je kontrolním orgánem družstva, který kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá členské schůzi za veškerou svoji činnost a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise kontroluje zejména dodržování stanov a právních předpisů, plnění usnesení členské schůze, roční účetní závěrku, hospodaření družstva. Je oprávněna požadovat od členů všechny doklady a informace související s družstvem a jeho činností. Stejné právo má vůči představenstvu družstva.