Bytové družstvo

Výtahy Bříza

Vyproštění: 777 906 509

777 922 601

Tel: 602 106 164

Bytoservis s.r.o.

Non-stop havárie

Mobil: 605424242

Úřední hodiny

úterý, 18:30 - 19:00

Časté dotazy

Časté dotazy

Nemáte momentálně na nájem? Neuhradili jste včas nájem?

Dostavte se do kanceláře bytového družstva v úředních hodinách, kde se dohodne další postup, případně se přistoupí k sepsání dohody o uznání dluhu, splátkového kalendáře apod.Dlužník tím řeší nejen čas, ale hlavně finanční prostředky.

Chcete převést své členství v bytové družstvu?

Je proto třeba:

  • předložit představenstvu BD za osobní účasti obou stran (převádějící a nabývající) notářsky ověřený převod členství
  • představenstvo toto vezme na vědomí a stvrdí podpisem
  • převádějící nesmí mít žádné závazky (pohledávky na nájmu, vyúčtování )
  • za převedení členství nejsou žádné poplatky
  • podmínkou vzniku členství  je písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a splacení celé výše základního členského vkladu.

Jaký je postup při stavební úpravě v bytě?

Tuto stavební úpravu je třeba písemně ohlásit v kanceláři Bytového družstva. Zde Vám poradí podle rozsahu prací, zda je nutné zajistit projektovou dokumentaci, statický posudek a zda je nutné vyjádření stavebního úřadu.Ke schválení stavební úpravy je nutné popsat, jaká úprava se bude v bytě provádět, v jakém rozsahu, za použití jakých materiálů. Ideální je zakreslit schematicky stávající stav a stav po stavební úpravě.Schválení podléhá také jakýkoliv zásah do společných částí domu (tj. fasády, střechy, balkonu, lodžie apod.).Ohlásit stavební úpravu jsou povinni všichni uživatelé bytů a nebytových prostor. Vydání souhlasu se stavební úpravou je bezplatné.Dle rozhodnutí Členské schůze nejsou dovoleny jakékoliv zásahy do nosných zdí bytu.Tímto ohlášením stavebních úprav ve vašem bytě se vyhnete možným nepříjemnostem v budoucnu.

Chcete Váš byt přenechat do podnájmu - uzavřít dohodu o podnájmu?

V případě pronájmu bytu musí pronajímající člen družstva:

  • předat písemnou žádost o pronájmu bytu družstvu, které se k tomu vyjádří dle Stanov družstva (čl.24 a ustanovení OZ). Žádost musí obsahovat základní personální a kontaktní údaje o osobách, které si byt pronajímají.
  • odsouhlasením pronájmu orgánem družstva je člen družstva povinen začít hradit poplatek za pronájem bytu ve výši  500,-Kč / měsíčně
  • BD toto nahlásí na účetní firmu (v případě platby za užívání bytu formou SIPA vzhledem k termínům odesílání podkladu je nutno počítat s opožděním náběhu platby)
  • v případě změny podnájemníků či jejich počtu musí být BD informováno nejpozději do 15 dnů

Co je nutné ohlásit správci?

Mezi ohlašovací povinnosti členů družstva patří nahlášení veškerých změn, týkající se užívání bytu a služeb s tím spojených: počet osob, úmrtí, rozvod, sňatek, změna příjmení, pes v bytě, změna mobilního čísla a mailu a případně kontaktní adresy. Rovněž je nutno ohlásit pronájem bytu a stavební úpravy (viz další dotazy). Oznámení se provádí písemnou formou nejpozději do 15 dnů od uskutečnění změny.