Základní informace

Družstvo a činnost

Činnost družstva se řídí závaznými právními předpisy, zejména:

  1. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  2. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
  3. zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
  4. zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
  5. zákonem č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
  6. zákonem č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník (nový - NOZ)
  7. zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (ZOK)

a desítkami dalších právních předpisů v platném znění, jakož i závaznými technickými normami.

Se dnem 1. 1. 2014 pozbyly účinnost 

  1. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  2. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník